Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 16:56

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΜΗΜΑ για το 2021 του σεμιναρίου Τεχνικών Ασφαλείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021 του σεμιναρίου Τεχνικών Ασφαλείας που αφορά όλους τους εργοδότες/όλες τις επιχειρήσεις.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα βεβαιώνει την ομαλή και ορθή λειτουργία της επιχείρησης ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Δηλώστε σήμερα συμμετοχή

Ο τεχνικός ασφάλειας σε μια επιχείρηση ασχολείται με:

α) την επίβλεψη των θέσεων εργασίας σε τακτά διαστήματα. Η επίβλεψη αφορά θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

β) την αναφορά και γνωστοποίηση στον εργοδότη οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

γ) την πρόταση διορθωτικών κινήσεων και μέσων επίτευξης τους

δ) τον διαρκή έλεγχο τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από τους εργαζόμενους

 

Κατηγοριοποίηση Επιχειρήσεων

Για την ορθή επιλογή επιμόρφωσης και την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας τους.Η κατάταξη των επιχείρησεων γίνεται ανάλογα με την κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας στην οποία ανήκουν και διαμορφώνεται ως εξής:

- Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)

- Κατηγορία Β (μέση επικινδυνότητα)

- Κατηγορία Γ(χαμηλή επικινδυνότητα)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να λάβουν μέρος ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

α) εργοδότες, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α'84).

β) εργαζόμενοι, που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

γ) εργοδότες, σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν και να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

 

Πληροροφίες στο 23310 70102 & 22004 (Δευ-Παρ 10.00-20.00)

και από τα γραφεία μας Εληάς 1, 1ος Όροφος - Βέροια

&Κεντρικής 5, 1ος Όροφος - Βέροια (Δευ-Παρ 10.00-20.00)