Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Follow Us
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 08:37

Lockout tagout (LOTO): Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο

Το Lockout Tagout (LOTO) είναι μια διαδικασία ασφαλείας που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα παραμένουν κλειστά και δεν μπορούν να επανεκκινηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή σέρβις. Στην Ευρώπη, οι κανονισμοί LOTO θεσπίζονται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος όχι μόνο προστατεύει τους εργαζομένους από βλάβες, αλλά βοηθά επίσης στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων και τραυματισμών, που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια παραγωγικότητας, στο αυξημένο κόστος ασφάλισης και στην κακή φήμη της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για κάθε οργανισμό. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στις διαδικασίες Lockouttagout και ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το Lockouttagout είναι διαθέσιμος και λειτουργικός. Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν την ύπαρξη δυσλειτουργικού εξοπλισμού στους προϊσταμένους τους.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στις κατάλληλες διαδικασίες Lockout tagout προτού τους επιτραπεί να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε μηχανήματα ή εξοπλισμό. Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα σημεία:

Ο εντοπισμός πηγών ενέργειας: Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν όλες τις πηγές ενέργειας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν ηλεκτρική, μηχανική, υδραυλική, πνευματική και θερμική ενέργεια.

Εκτίμηση κινδύνου: Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μηχανήματα ή τον εξοπλισμό στον οποίο εργάζονται. Πρέπει να εντοπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχό τους.

Διαδικασίες LOTO: Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στις κατάλληλες διαδικασίες LOTO. Αυτό περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την απενεργοποίηση του εξοπλισμού, τη χρήση συσκευών κλειδώματος και την επαλήθευση ότι οι ενεργειακές πήγες έχουν απομονωθεί κανονικά με ασφάλεια.

Χρήση εξοπλισμού: Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση του εξοπλισμού LOTO, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών Lockouttagout.

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή απρόσμενης διαρροής επικίνδυνων υλικών.

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή των εργαζομένων με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις διαδικασίες LOTO. Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κλειδαριές ασφαλείαςlockout και tagout, λουκέτα, λαβές κλειδώματος, ετικέτες κλειδώματος και συσκευές ηλεκτρικού κλειδώματος. Οι συσκευές κλειδώματος χρησιμοποιούνται για την φυσική αποτροπή της εκκίνησης ενός μηχανήματος, του εξοπλισμού ή της ενεργοποίησης κάποιαςεπικίνδυνης ενέργειας. Οι συσκευές Tagout χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού και το ποιος είναι εξουσιοδοτημένος να αφαιρεί τις συσκευές κλειδώματος.

Κλειδαριές ασφαλείας χρησιμοποιούνται για το κλείδωμα πολλαπλών πηγών ενέργειας. Οι ετικέτες κλειδώματος χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του εξοπλισμού που κλειδώνεται, του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το κλείδωμα και την ημερομηνία και ώρα του κλειδώματος.

Οι συσκευές ηλεκτρικού κλειδώματος χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της ακούσιας εκκίνησης του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν διακόπτες κυκλώματος, ασφάλειες και διακόπτες αποσύνδεσης.

Εξοπλισμόγια την διαδικασία του Lockouttagout,μπορεί να βρει κάποιος από διάφορους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών εξοπλισμού ασφαλείας και εταιρειών βιομηχανικού εφοδιασμού. Διατίθεται επίσης διαδικτυακά από διάφορες ιστοσελίδες.