Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 16:28

Την Τετάρτη νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62):

• διά ζώσης και ταυτόχρονα
• μέσω τηλεδιάσκεψης

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 25/01/2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047436 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή διενέργειας απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργηθέν Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 110/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΤΓΕΩΨΠ-ΣΑΖ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 97/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για αλλαγή φορέα μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει τον Β’ βρεφονηπιακό σταθμό Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ.5 Ν. 3463/06 “Εκποίηση ακινήτων” έτους 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012».

Εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο 5013/2023 – ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)