Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2024 18:10

Τι θα συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη 10/07/2024 και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2024.

ΘΕΜΑ

2ο

Αποδοχή ή μη δωρεάς προς τον Δήμο Βέροιας, ενός οικοπέδου με του επ’ αυτού διώροφου κτίσματος, που βρίσκεται στο ΟΤ 56 της πόλης Βέροιας, με πρόσωπο επί των οδών Κυριωτίσσης και Ειρήνης.

ΘΕΜΑ

3ο

Αποδοχή ή μη δωρεάς προς τον Δήμο Βέροιας, ενός οικοπέδου μετά του επ’ αυτού διώροφου διατηρητέου κτίσματος, που βρίσκεται στο ΟΤ 146 της πόλης Βέροιας, με πρόσωπο επί της  οδού Δημοσθένους.

ΘΕΜΑ

4ο

Αποδοχή ή μη δωρεάς προς τον Δήμο Βέροιας για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ-ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ» της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

ΘΕΜΑ

5ο

Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας στην πρόσκληση «Επενδύσεις για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο στους οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας (πράσινα σημεία-μεταφερόμενα έργα)»(Κωδικός Πρόσκλησης: 066.2.6.1) του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία για το έργο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας», αποδοχή των όρων του προγράμματος και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

6ο

Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Βέροιας στην πρόσκληση «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ικανοτήτων παρακολούθησης, πρόληψης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων» (Κωδικός Πρόσκλησης: 067.2.4.3) του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία, αποδοχή των όρων του προγράμματος και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Γ.Γ.Α. για προγραμματισμό προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, (ΙΔΟΧ) για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ) περιόδου 2024-2025 του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

8ο

Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας, σχολικού έτους 2024-2025.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της απασχόλησης κατά ένα (1) έτος τριάντα επτά (37) ωφελούμενων του Η’ Κύκλου του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στο πλαίσιο της αριθμ.πρωτ. 42119/15-07-2020 Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ

10ο

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024 του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

11ο

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιώτη, για καθαρισμό περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας έτους 2024.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου Οικονομικών στην Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την «Υπηρεσία Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους για τα έτη 2024-2025».

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση θυροτηλεοράσεων σε τρεις (3) Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Εργασίες Εσωτερικών Διαρρυθμίσεων-Περιβάλλοντος χώρου-Κτιριακού Εξοπλισμού σε κτίρια Παιδικών-Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Βέροιας για εναρμόνιση με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ΑΜ:61/2024.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου της μελέτης «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου (Π.Ε. 2, 3, 4, 5, 7)».

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των Νομικών των Προσώπων για τα έτη 2025-2026».

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη συνέχισης εκτέλεσης του έργου «Αντιστηρίξεις οδών» ΑΜ:81/2022.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2023)» ΑΜ:95/2023.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες x:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τριποτάμου»ΑΜ:133/2021.

ΘΕΜΑ

22ο

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2023)» ΑΜ:104/2023.

ΘΕΜΑ

23ο

Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., διάθεσης απροβλέπτων δαπανών,χρήσης των επί έλασσον δαπανών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) Ήσσονος Σημασίας του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» ΑΜ:155/2021.

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου«Κατασκευή τοιχίων οδών στην Τ.Κ. Ριζωμάτων» ΑΜ:77/2020.

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας-Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας του 1ου Δημοτ.Σχολείου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)» ΑΜ:118/2020.

ΘΕΜΑ

26ο

Έγκριση ή μη προσωρινής διακοπής λειτουργίας μουσικών οργάνων από Κ.Υ.Ε. του Φ.Π. στη Δ.Κ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη προσωρινής διακοπής λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε. του Ε.Κ. στον οικισμό Ξηρολίβαδου.

ΘΕΜΑ

28ο

Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. του Ε.Κ. στον οικισμό Ξηρολίβαδου.

ΘΕΜΑ

29ο

Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 207/2024 απόφασης Δ.Ε. «Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 232/2024 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.».

ΘΕΜΑ

30ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α317/2024 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

31ο

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Δ.Π.

ΘΕΜΑ

32ο

Διαγραφή ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ

33ο

Διαγραφή ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ

34ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.