Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023 22:14

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 12η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2024 (σχετική η υπ΄αριθ. 07/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Έγκριση ή μη του Σχεδίου Αντιμετώπισης Αναγκών εξαιτίας σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η υπ΄αριθ. 06/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας», με κωδικό ΟΠΣ 5004098. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Υπεύθυνου Πράξης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής-προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της από 31/10/2023 Σύμβασης του Δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Αλεξάνδρειας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (Sub.2-16631)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της Β΄ παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση και βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

7. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τις διαδικασίες των απ’ ευθείας αναθέσεων, για το έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τις διαδικασίες των απ’ ευθείας αναθέσεων, για το έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ. 11 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για το έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Καβασίλων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την λύση ή μη της μίσθωσης του αριθ. 2008 (12) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

14. Εισήγηση για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου “ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” του γηπέδου της κοινότητας Βρυσακίου και των αντίστοιχων κτηριακών του εγκαταστάσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

15. Αποδοχή και απόδοση ποσού 217.365,00 ευρώ (Δ΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2023) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ.Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2023 απόφαση του της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)